تعرفه قیمت نرم افزار CRM


قابلیت ها

ساده

پیشرفته

حرفه ای

نمایش اطلاعات مخاطبان
مدیریت سر نخ ها
مدیریت پیامک ها
ثبت و مدیریت پیش فاکتور
داشبورد مدیریتی حرفه ای
سوابق پروژه های پشتیبانی
مرکز پشتیبانی تیکتینگ
باشگاه مشتریان
مدیریت دسته چک
اندیکاتور
مدیریت وظایف
مدیریت مرخصی ها
مدیریت رویداد
مدیریت کاربران
فیش حقوقی
مدیریت قراردادها

قیمت

19.000.000 ریال 29.000.000 ریال 39.000.000 ریال

قیمت های فوق جهت سال اول می باشد و از سال بعد 20% عدد پرداختی جهت استفاده از نرم افزار منظور خواهد شد.